angle-left

Blog del Rettore

Vicinanza della comunità accademica alla popolazione albanese

Il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice esprime la vicinanza della comunità accademica alla popolazione albanese, in questi giorni duramente colpita da una grave catastrofe naturale:

«Desidero che quelle popolazioni colpite dal sisma ci sentano vicini, sentano il nostro affetto. Un rapporto profondo ci lega e, guardando dalle nostre coste verso le vostre montagne, sappiamo che quel rapporto si rafforzerà negli anni a venire a beneficio delle nostre rispettive popolazioni, nel segno di una comunione d’intenti che è già evidente nei progetti di cooperazione in corso. Con diversi Atenei albanesi abbiamo infatti stretto collaborazioni scientifiche e realizzato scambi accademici, insieme abbiamo contribuito a portare avanti significativi progetti tanto in ambito scientifico-tecnologico, quanto in ambito umanistico. Numerosi sono stati gli studenti albanesi che si sono formati nel nostro Ateneo; alcuni si sono fermati e integrati, divenendo parte della nostra comunità, altri sono tornati in Albania portando con loro il calore della nostra terra. Confidiamo che altri studenti vengano in futuro a studiare da noi, come i nostri da voi e che si creino progetti formativi congiunti; progetti che rafforzino la coesione tra i nostri due popoli. Come comunità accademica ribadiamo la nostra vicinanza alla popolazione colpita dal sisma e siamo pronti a porre in essere qualsiasi iniziativa di collaborazione ci venga richiesta per aiutarla a rimettersi in piedi e tornare a guardare con fiducia al futuro».

«Dëshiroj që njerëzit e goditur nga tërmeti të ndiejnë afërsinë tonë, dashurinë tonë. Na lidhin marrëdhënie të ngushta dhe, duke hedhur vështrimin nga brigjet tona drejt maleve tuaja, e dimë që këto lidhje do të bëhen gjithnjë e më të forta në vitet që do të vijnë, për të mirën e popujve tanë, nën shenjën e përpjekjeve të përbashkëta, e cila që tani shfaqet e qartë në projektet e bashkëpunimit që janë duke u zhvilluar. Kemi lidhur marrëdhënie të ngushta bashkëpunimi me disa universitete shqiptare duke realizuar shkëmbime akademike, së bashku kemi ndihmuar për të çuar përpara projekte të rëndësishme si në lëmin shkencor-teknologjik, ashtu edhe në atë të shkencave humane. Të shumtë janë studentët shqiptarë që kanë kryer studimet në Universitetin tonë: disa prej tyre kanë qëndruar këtu e janë integruar duke u bërë pjesë e komunitetit tonë, të tjerë janë kthyer në Shqipëri, duke marrë me vete ngrohtësinë e tokës sonë. Shprehim besimin që në të ardhmen të tjerë studentë nga Shqipëria do të vijnë për të studiuar tek ne, ashtu si edhe studentë tanë tek ju, dhe se do të realizojmë projekte të përbashkëta kërkimore, projekte që do t’i bëjnë më të forta lidhjet ndërmjet popujve tanë. Si komunitet akademik shprehim edhe një herë afërsinë tonë ndaj njerëzve të goditur nga tërmeti dhe jemi të gatshëm të vëmë në jetë çfarëdo lloj nismash bashkëpunimi që do të na kërkohen, për t’i ndihmuar ata njerëz që të ngrihen në këmbë dhe ta kthejnë vështrimin me besim drejt së ardhmes».

Altri Articoli Blog

Report del Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2019

Nota del Rettore Fabio Pollice con la collaborazione della Prorettrice Vicaria Manolita...

Report del Senato Accademico del 10 dicembre 2019

Nota del Rettore Fabio Pollice con la collaborazione del Senatore professor Francesco Fabrizio...

Aggiungi Commenti